رسول الله (ص) : داناترین مردم کسى است که دانش دیگران را به دانش خود بیفزاید.
یادداشت ها
سبک زندگی هر جامعه یا فردی متاثر از اهداف، باورها و ارزش های آن جامعه و فرد است. انقلاب اسلامی با اهداف الهی و دینی شکل گرفت و مبنای سبک زندگی مردمش بر اساس آرمانهایش احیا و اجرای احکام الهی در جهت تقرب به ذات اقدس الهی است و در طرف مقابل سبک زندگی غ...
استقلال ملّی به معنای عدم تحمیل خواسته ها و زورگویی دول مستکبر جهان به ملت و حکومت و آزادی اجتماعی به معنای داشتن حقّ تفکر،تصمیم و عمل برای آحاد افراد جامعه است. استقلال و آزادی از مهم ترین اصول قانون اساسی و از محوری ترین خواسته های راهبردی م...
اجرای عدالت در صدر اهداف بعثت همه انبیای الهی بوده و از مبانی اصولی جمهوری اسلامی نیز به شمار می رود. گرچه اجرای عدالت به صورت کامل، جز در حکومت حضرت ولیّ عصر ارواحنافداه میسّر نخواهد شد ولی به صورت نسبی، ممکن بلکه امری واجب بر عهده ی همه بویژه کار...
نظریه حقوق زنده شماره 1400126 از حجه الاسلام دکتر وحدانی نیا «...دادنامه شماره 1721 99 مورخ 12/11/99صادره از شعبه محترم ...دادگاه عمومی حقوقی شهر تهران که به موجب آن خواسته مطالبه خسارت وفق نظر کارشناس منتهی به صدور حکم به بی حقی شده است . ....بر...
نظریه حقوق زنده شماره 0000479 از حجه الاسلام دکتر وحدانی نیا «...در موضوع دادنامه مورد اعتراض به شماره 1830-99 مورخ 1399/10/13 صادره ازشعبه ...دادگاه حقوقی تهران به خواسته... که بر اساس آن رأی بر عدم استماع دعوا صادر شده ...النهایه فی نفسه دادگاه...
نظریه حقوق زنده 0000461 از حجه الاسلام دکتر وحدانی نیا «... در دادنامه در موضوع رأی مورد اعتراض به شماره 1498-99مورخ99/11/28 صادره از شعبه ...دادگاه حقوقی تهران به خواسته استرداد لاشه 4 فقره چک که بر اساس آن  رای بر رد دعوا صادر شده ... النهایه فی...
نظریه حقوق زنده0000417  شماره از حجه الاسلام وحدانی نیا «... دادنامه شماره  1302/99    مورخ  25/11/99   صادره از شعبه محترم  ... دادگاه عمومی حقوقی تهران  ،به خواسته الزام به تحویل خودرو  که به موجب ان قرار رد دعوا اصدار یافت... با نگاه مساله محو...
نظریه حقوق زنده شماره  از حجه الاسلام دکتر وحدانی نیا «...در  موضوع دادنامه  شماره    2055/99 مورخ  24/12/99 اصداری از  شعبه  ... دادگاه حقوقی  تهران   که به خواسته مطالبه وجه  مطرح و بر اساس آن  رای بر محکومیت ... به 37 میلیون تومان اصل خواسته و ...
نظریه حقوق زنده شماره 0000343  از حجه الاسلام دکتر وحدانی نیا «...در موضوع دادنامه مورد اعتراض به  شماره 1866/99  مورخ 19/11/99صادره از  شعبه  ... دادگاه حقوقی تهران مجتمع عدالت به خواسته  ابطال مبایعه نامه که بر اساس آن  رای بر بطلان دعوا  صادر ...