همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی

تاریخ خبر:
1397/08/15 01:09
نشست ها، همایش ها، گردهمایی.. منبع : ایرانکنفرانس
فراخوان مقاله دومین همایش ملی مستندنگاری میراث طبیعی و فرهنگی
محورهاي همايش

کاربرد فناوری های نوین در زمینه اندازه سنجی معماری، کالبدشناسی بناهای تاریخی و پایش محیط زیست

مدلسازی و پردازش داده‌های مکان مبنا در زمینه میراث طبیعی و فرهنگی

ارتباط مستندنگاری و مخاطرات طبیعی

نگهداری، پایش و باز زنده سازی میراث طبیعی و فرهنگی

حریم و چشم انداز میراث طبیعی و فرهنگی

کاربرد تجسم مجازی و واقعیت افزوده در ثبت میراث طبیعی و فرهنگی

مستندنگاری برای ثبت ملی و ثبت جهانی

آشکارسازی تغییرات میراث طبیعی و فرهنگی

آیین و فرهنگ در زمینه میراث طبیعی و فرهنگی
محورهاي همايش
برگزار كنندگان: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.
نمایه شده در ISC
مهلت ارسال چكيده مقالات:
مهلت ارسال متن كامل مقالات: 5 بهمن 1397
تاريخ برگزاري همايش: 9 اسفند 1397
سايت همايش: dnch2.sru.ac.ir
تلفن تماس دبيرخانه: 69-22970060-021 داخلی 2611
آدرس دبيرخانه: تهران-لویزان-خیابان شهید شعبانلو-دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران- دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی- طبقه 9- دبیرخانه همایش.
محل برگزاري: تهران - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
ایمیل: dnch2dnch@gmail.com