دوره مهارت های قبل از ازدواج ویژه طلاب مجرد خواهر برگزار می شود

تاریخ خبر:
1398/07/15 12:52
تازه های علمی ، پژوهشی ، نشر مرکز خدمات حوزه های علمیه
دوره مجازی «مهارت های قبل از ازدواج(pme)» در ادامه سلسله برنامه های «زندگی به توان خدا» ویژه طلاب مجرد حوزه های علمیه خواهران برگزار می شود.
دوره مجازی «مهارت های قبل از ازدواج(PME)» در ادامه سلسله برنامه های «زندگی به توان خدا» به همت معاونت فرهنگی تبلیغی مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران ویژه طلاب خواهر برگزار می شود.