برگزاری کلاس های عملی و کارگاهی دانشگاه جامع علمی کاربردی از 17 خرداد

تاریخ خبر:
1399/02/28 10:20
زمینه های تحصیلی خبرگزاری فارس
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: کلاس های عملی، کارگاهی و آزمایشگاهی این دانشگاه از ۱۷ خرداد برگزار خواهد شد و از اوایل مردادماه نیز امتحانات آغاز می شود.

محمدحسین امید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی درباره بازگشایی دانشگاه ها از ۱۷ خرداد ماه، گفت: این تعطیلی فقط در مورد دانشگاه هایی که خوابگاه و سلف سرویس دارند منطقی است نه برای دانشگاه هایی که خوابگاه و سلف سرویس ندارند و فقط ۱۵-۱۰ نفر دانشجو در هر کلاس حاضر می شوند، این مراکز با رعایت فاصله اجتماعی می توانند به کار خود ادامه دهند؛ بنابراین این دانشگا ه ها باید هرچه زودتر باز می شدند.

* برگزاری کلاس های تئوری از طریق سامانه آموزشی دانشگاه

وی افزود: ما کلاس های نظری را از طریق سامانه ای که توسط دانشگاه توسعه داده ایم برگزار کرده ایم و کلاس های عملی، کارگاهی و آزمایشگاهی را هم از ۱۷ خرداد ماه با باز شدن دانشگاه ها برگزار خواهیم کرد و ان شاءالله از اوایل مردادماه نیز امتحانات را آغاز خواهیم کرد.