آزمون ورودی تربیت مدرّس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) برگزار می شود

تاریخ خبر:
1400/01/17 01:57
دوره های علمی و آموزشی خبرگزاری حوزه
آزمون ورودی تربیت مدرّس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۰ برگزار می شود.

 آزمون ورودی تربیت مدرّس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) برگزار می شود.

برپایه این گزارش: تعداد داوطلبان شرکت کننده در این آزمون ۳۰۰ نفر (۲۵۰ نفر برادران - ۵۰ نفر خواهران) می باشند که در ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۰ الی ۱۲ در ساختمان مرکزی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، طبقه ۳ و منفی ۲ به رقابت خواهند پرداخت.