بن معیشت طلاب افزایش پیدا کرد

تاریخ خبر:
1400/06/18 02:29
مطالب آزاد خبرگزاری رسا
بن معیشت طلاب مرکز خدمات از این ماه با افزایش مبلغ واریز خواهد شد.

به اطلاع طلاب و روحانیون سراسر کشور می رساند بن معیشت از این ماه با افزایش مبلغ واریز خواهد شد.

بن معیشت برای طلاب ایرانی به خدمات کارت و طلاب غیر ایرانی به کارت پارسیان واریز خواهد شد.

اطلاعات بیشتر از طریق کانال ایتای مرکزخدمات http://Go2l.ir/CSIS_Eta منتشر خواهد شد.