کنفرانس ملی ضرورتهای رشد و توسعه

تاریخ خبر:
1392/04/31 10:06
اخبار اعضای پایگاه http://www.bahamayesh.com
برگزارکننده : دانشگاه آزاد اسلامی اراک مسئول : جناب آقای مهندس مجتبی اسدپور تلفن : 08614132152

محورهای همایش :

  • 1- مفاهیم و نظریه های رشد و توسعه

عوامل و زیر ساختهای رشد و توسعه
آسیب شناسی رشد وتوسعه پایدار در ایران
نقاط قوت و ضعف الگوها و روشهای بکار گرفته شده برای رشد و توسعه
ایدئولوژی و رشد و توسعه

  • 2- اقتصاد ، نظام پولی - مالی و رشد و توسعه

نظام پولی و مالی و رشد و توسعه
دولت ، خصوصی سازی و رشد و توسعه
تحریم اقتصادی و رشد و توسعه
سیاستهای ارزی و رشد و توسعه 
کشورهای در حال توسعه و رشد وتوسعه
اقتصاد منطقه ای  و رشد و توسعه
مدلهای کارآمد و متناسب رشد و توسعه پایدار برای ایران
اقتصاد مقاومتی و رشد و توسعه
پدافند غیر عامل و رشد و توسعه
انرژی و رشد و توسعه
بورس و حسابرسی و رشد و توسعه
استانداردهای حسابداری و حسابرسی و رشد و توسعه
شفافیت اطلاعات حسابداری و رشد و توسعه

  • 3- مدیریت،تکنولوژی و رشد و توسعه

ثبات مدیریت و رشد و توسعه
مدیریت طرح های توسعه و رشد و توسعه
کار آفرینی و رشد توسعه
مدیریت زنجیره تأمین و لجستیک و رشد و توسعه
مدیریت تکنولوژی و انتقال تکنولوژی و رشد و توسعه
مدیریت یکپارچه ، IT و رشد و توسعه
مدیریت استراتژیک و رشد و توسعه
مدیریت ، لجستیک شهری و رشد و توسعه
مدیریت تحول و رشد و توسعه
مدیریت استراتژیک منابع انسانی و رشد و توسعه
مدیریت رفتار سازمانی و رشد و توسعه
بهره وری نیروی انسانی و رشد و توسعه
فرهنگ سازمانی و رفتار شهروند سازمانی و رشد و توسعه

  • 4- سیاست و حقوق و رشد و توسعه

امنیت و دفاع ملی و رشد و توسعه
دولت و رشد و توسعه
مشارکت سیاسی و رشد وتوسعه
سیاست خارجی و دیپلماسی عمومی و رشد و توسعه
معاهدات بین المللی و رشد و توسعه
سازمانهای بین المللی و رشد و توسعه
حکمرانی مطلوب و رشد و توسعه
ژئوپلتیک و رشد و توسعه
عدالت اجتماعی در رشد و توسعه
مبارزه با فساد اداری و رشد و توسعه
حقوق اداری و رشد و توسعه
حقوق بازرگانی و رشد و توسعه
حقوق تجارت بین الملل و رشد و توسعه
حق بر توسعه و رشد و توسعه
حقوق مالکیت فکری و رشد و توسعه
حقوق شهروندی  و رشد و توسعه

  • 5- فرهنگ و اجتماع و رشد و توسعه

دانش عمومی و رشد و توسعه
فرهنگ مدیریت توسعه و توسعه فرهنگ مدیریت
جهانی شدن و رشد و توسعه
تشکلهای اجتماعی و رشد و توسعه
هویت ملی و رشد و توسعه
سرمایه اجتماعی و رشد و توسعه
جمعیت و رشد و توسعه

  • 6- تجارت ، بازرگانی و حمل و نقل در رشد و توسعه

صادرات و واردات و رشد و توسعه
حمایت های صادراتی دولت و رشد و توسعه
بازرگانی بین المللی، مشکلات و راهکار ها برای توسعه
سرمایه گذاری خارجی و رشد و توسعه
سازمان تجارت جهانی و رشد و توسعه
تولید و توزیع در کلاس جهانی و رشد و توسعه
استانداردهای بین المللی تولید و توزیع و رشد و توسعه
موقعیت استراتژیک حمل و نقل و رشد و توسعه
شرکت های مدیریت صادرات و رشد و توسعه
شرکت های کوچک و متوسط(SME) و رشد و توسعه

  • 7- کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست و رشد و توسعه

مدیریت منابع طبیعی و رشد و توسعه
مدیریت منابع آب و رشد و توسعه
کشاورزی نوین ( گلخانه ای ، ارگانیک ، مکانیزه و...) و رشد و توسعه
امنیت غذایی و رشد وتوسعه
حفاظت از محیط زیست و رشد و توسعه
توسعه روستایی و توسعه اقتصادی
و موضوعات مرتبط با رشد و توسعه